Hansemerkur Verzekering

Aanvullende verzekeringen zijn meestal noodzakelijk

Afkoop eigen risico van HanseMerkur

Met de HanseMerkur verzekering wordt het eigen risico van de camper of huurauto afgekocht. Het eigen risico ligt tussen € 2000 en € 7500 voor camperhuur met een standaard verzekering. De hoogte hiervan hangt af van de camper maatschappij. Het eigen risico kan gereduceerd worden door het nemen van een All Inclusive verzekering.

Tevens kan het eigen risico verzekerd worden met een verzekering van Hanse Merkur. Indien er schade aan de camper of auto ontstaat worden de kosten die normaal gesproken van door het eigen risico gedekt wordt terugbetaald door Hanse Merkur.

Bij een schadegeval betaalt de huurder ter plaatste het eigen risico. Na de reis dient de huurder een schadeformulier in bij de verzekeringsmaatschappij (in Duitsland) en wordt de voorgeschoten waarborg hem terugbetaald na vaststelling van een rechtsgeldige claim.

Basisprincipe: is er geen verzekeringsdekking bij de verhuurder (bijvoorbeeld schade aan dak of onderkant van de camper), dan is er ook geen dekking bij HanseMerkur en volgt aldus geen terugbetaling.

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden voor de verzekering zonder eigen risico voor huurvoertuigen van HanseMerkur Reisverzekering.

 

§ 1 – Aard van de verzekering, verzekerd voertuig en verzekerde personen

 • De verzekering is een aanvullende cascoverzekering voor huurvoertuigen. In geval van schade krijgt de verzekerde persoon een door een voertuigverhuurder of direct door de cascoverzekering van de verhuurder gedebiteerd bedrag voor eigen risico vergoed.
 • De verzekering heeft betrekking op een voertuig dat een verzekerd persoon bij een officieel erkend voertuigverhuurbedrijf heeft gehuurd.
 • Verzekerde personen zijn de contractpartner van de voertuigverhuurder en de in het desbetreffende geldige huurcontract van de voertuigverhuurder met naam genoemde voertuigbestuurders

  § 2 – Geldigheidsbereik, afsluiting, begin en einde van de verzekeringsdekking
 • De verzekeringsdekking:

 • geldt voor het contractueel overeengekomen plaatselijk geldigheidsbereik van de geboekte reis;
 • moet ten laatste bij huuraanvang van het voertuig voor de hele huurtermijn worden afgesloten;
 • begint met de overname van het huurvoertuig, in zoverre de verzekeringspremie is betaald;
 • eindigt op het overeengekomen tijdstip, ten laatste echter 92 dagen na huuraanvang van het voertuig.

  § 3 – beschrijving van de verzekeringsdekking en inbegrepen prestaties
 • Bij een verzekeringsgeval vergoedt HanseMerkur het eigen risico bij een voertuig-cascoschade tot het maximum bedrag van de verzekeringssom van 7.500,00 euro bij a. beschadiging b. verlies of diefstal van het gehuurde voertuig of van de vast aan het betreffende voertuig bevestigde delen.
 • Wordt de hoogte van een overeenkomstig voorzien eigen risico in geval van schade niet bereikt, dan wordt de hoogte van de voertuig-cascoschade door HanseMerkur overgenomen, in zoverre sprake is van een verzekerd voorval.

  § 4 – Beperking van de verzekeringsdekking
 • Algemene uitsluitingen
  Verzekeringsdekking wordt niet verleend voor schade ontstaan door oorlog, burgeroorlog, op een oorlog lijkende gebeurtenissen, terroristische aanslagen, binnenlandse onlusten, stakingen, kernenergie, inbeslagneming, intrekking van het rijbewijs of andere ingrepen van hogerhand.
 • Niet verzekerde zaken
  Niet verzekerd zijn voorwerpen, die in het voertuig worden achtergelaten (bijvoorbeeld reisbagage) en voertuigtoebehoren, die niet vast met het voertuig zijn verbonden.
 • Niet verzekerde schade en kosten
  Niet verzekerd is/zijn
 • schade, waarbij de vergoedende verzekering geen eigen risico voorziet;
 • veranderingen, verbeteringen, slijtagereparaties, waardemindering, uiterlijk voorkomen of prestatievermogen, afleveringskosten en kosten voor de registratie van het voertuig (nummerplaat), gebruiksuitval, tol of kosten van een vervangwagen en brandstof;
 • uit een schade voortvloeiende verdere financiële schade;
 • schade op grond van deelname aan races of wedstrijden inclusief de respectievelijke trainingen;
 • schade die door consumptie of gebruik van verdovende middelen van allerlei aard, alcohol of medicijnen veroorzaakt of gedeeltelijk wordt veroorzaakt.
 • schade die geschiedt op niet-openbare wegen;
 • schade aan caravans of andere soorten aanhangers, behalve motorhomes met de benaming “Fifth Wheel”;
 • schade aan dak, onderkant, banden en voorruit, in zoverre door de cascoverzekering van de voertuigverhuurder deze verzekeringsdekking wordt uitgesloten;
 • schade die samenhangt met het begaan van of het pogen van een overtreding of een misdrijf.

  § 5 – Betaling van de schadevergoeding
 • Heeft HanseMerkur de beschikking over het verzekerings- en desbetreffende premiebetalingsbewijs en zijn de reden en ook de hoogte van de aansprakelijkheid van HanseMerkur vastgesteld, dan dient de uitkering van de schadevergoeding binnen twee weken plaats te vinden. Deze termijn loopt niet zolang de afhandeling van de claim door HanseMerkur door de schuld van de verzekerde persoon wordt belemmerd.
 • Een maand na schadeaangifte kan als gedeeltelijke afbetaling aanspraak gemaakt worden op het bedrag, dat gezien de stand van zaken ten minste betaald moet worden.
 • Zijn in verband met het verzekeringsgeval onderzoeken van overheidswege of een strafrechtelijk proces tegen de verzekerde persoon aangespannen, dan kan HanseMerkur tot de rechtsgeldige afsluiting van de procedure de regulering van de schade uitstellen.
 • De in buitenlandse valuta ontstane kosten zullen worden omgerekend in de valuta die op dat tijdstip in de Duitse Bondsrepubliek geldig is, waarbij de wisselkoers wordt toegepast van de dag waarop de nota’s door HanseMerkur zijn ontvangen. De wisselkoers van de dag voor verhandelde valuta wordt geacht te zijn de officiële wisselkoers in Frankfurt a/d Main; voor niet verhandelde valuta wordt de lijst van wisselkoersen gebruikt uit de laatste uitgave van “De valuta van de wereld”, gepubliceerd door de Duitse Nationale Bank (Frankfurt a/d Main), behalve wanneer kan worden aangetoond dat de vreemde valuta die werd gebruikt om de rekeningen te betalen, tegen een hogere wisselkoers gekocht was.

  § 6 – Verplichtingen na het optreden van een verzekeringsgeval en de gevolgen bij schending van de verplichtingen
 • Verzekeringsnemer en verzekerde persoon zijn verplicht na het optreden van een verzekeringsgeval a. de schade zo gering mogelijk te houden en alles te vermijden, wat tot een onnodige verhoging van de kosten zou kunnen leiden; b. de schade onmiddellijk, uiterlijk na afloop van de reis HanseMerkur te melden; c. HanseMerkur ieder redelijk onderzoek naar oorzaak en hoogte van de prestatieplicht toe te staan, alle hiervoor nuttige inlichtingen te verschaffen en volgende documenten in te dienen: verzekeringspolis, proces-verbaal resp. politieverslag, de mededeling van restitutie van een mede betrokken verzekeringsonderneming en originele kwitanties.

 • Ontstane schade moet onmiddellijk aan de verhuurder worden gemeld, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de huurvoorwaarden. Over de aard en de omvang van de beschadigingen moet er van de verhuurder een schriftelijke verklaring worden gevraagd, die bij de schademelding aan HanseMerkur moet worden bijgevoegd.

 • Bovendien moet schade ten gevolge van strafbare handelingen door derden onmiddellijk en in detail bij het dichtstbijzijnde bevoegde politiebureau worden aangegeven. Het volledige proces-verbaal moet aan HanseMerkur worden overhandigd.
 • Schendt de verzekeringsnemer / de verzekerde persoon één van de contractueel overeengekomen verplichtingen, is HanseMerkur van de betalingsverplichting vrijgesteld, behalve wanneer de schending noch door opzet noch door grove nalatigheid ontstond. Bij schending ten gevolge van grove nalatigheid is HanseMerkur in zoverre tot prestaties verplicht, als de schending noch invloed op de constatering van het verzekeringsgeval noch op de vaststelling of de omvang van de vergoeding van de verzekeraar heeft gehad.

  § 7 – Redenen voor verbeurte, termijn voor het instellen van een eis, verjaring
 • HanseMerkur is geen vergoeding verschuldigd, wanneer: a. de verzekeringsnemer resp. de verzekerde persoon het verzekeringsgeval opzettelijk heeft veroorzaakt; b. de verzekeringsnemer resp. de verzekerde persoon HanseMerkur opzettelijk over de omstandigheden probeert te bedriegen, die voor de reden of voor de hoogte van de vergoeding belangrijk zijn; c. de verzekeringsnemer resp. de verzekerde persoon het verzekeringsgeval door grove nalatigheid heeft veroorzaakt of in het kader van een verzekeringsgeval, vooral bij de schadeaangifte, opzettelijk een onjuiste verklaring aflegt, ook als hierdoor geen nadeel voor HanseMerkur ontstaat. RD 751
 • Er is ook geen vergoeding verschuldigd, wanneer een vergoeding werd afgewezen en aanspraken op vergoeding niet binnen zes maanden gerechtelijk geldend worden gemaakt. De termijn begint pas nadat hanseMerkur de ingebrachte eis tot vergoeding onder opgaaf van de met beëindiging van de termijn gepaard gaande rechtsgevolgen schriftelijk heeft afgewezen.
 • Aanspraken die voortkomen uit deze verzekeringsovereenkomst verjaren na twee jaren. De verjaring begint met het einde van het jaar, waarin de vergoeding opgeëist kan worden. Werd een eis van de verzekeringsnemer aan HanseMerkur gesteld, telt de periode van het stellen van de eis tot aan de ingang van de schriftelijke beslissing van HanseMerkur bij de termijnberekening niet mee.

  § 8 – Aanspraak tegenover derden
 • De eisen van de verzekeringsnemer resp. van de verzekerde persoon tegenover derden gaan in de wettelijke omvang over op HanseMerkur, voor zover zij de schade heeft vergoed. Indien noodzakelijk, is de verzekeringsnemer verplicht een afstandsverklaring tegenover HanseMerkur af te geven.

  § 9 – Toepasselijk recht / contracttaal / rechten en indienen van claims
 • Het Duitse recht is van toepassing, in zoverre het niet in tegenspraak is met internationaal recht. Contracttaal is de Duitse taal. Alle overeengekomen bepalingen zijn inhoudelijk voor alle verzekerde personen geldig. Het uitoefenen van rechten voortvloeiend uit dit verzekeringscontract en het indienen van claims onder deze verzekering zijn uitsluitend voorbehouden aan de verzekeringsnemer.

Premie

De premie voor de HanseMerkur verzekering zonder eigen risico voor huurvoertuigen bedraagt € 9.00 per dag voor een camper en € 3.50 voor auto's. Onder campers verstaan wij alle voertuigen waar in geslapen kan worden, dus ook de Spaceship. Prijzen zijn geldig van 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 (wijzigingen voorbehouden).

Belangrijke aanwijzingen in geval van schade

Wilt u een claim inzake uw verzekering zonder eigen risico indienen, let dan op het volgende:

 • De schade moet onmiddellijk, ten laatste na afloop van de reis, bij HanseMerkur worden gemeld.
 • Onderstaande documenten moeten aan HanseMerkur worden overgemaakt:

   

  • de boekingsbevestiging van het huurvoertuig resp. het huurcontract
  • de verzekeringspolis resp. het verzekeringsbewijs
  • het schadeformulier van de verhuurder
  • het proces-verbaal resp. politieverslag, in zoverre de schade door de politie werd opgenomen
  • de mededeling van restitutie van een mede betrokken verzekeringsonderneming
    
 • In geval van schade stuurt u de bovengenoemde originele documenten naar:

  HanseMerkur Reiseversicherung AG,
  Abt. RLK/Leistung
  Siegfried-Wedells-Platz 1
  D-20352 Hamburg
  Internet: www.hmrv.de

Klachtenregeling

Graag informeren wij u als klant, hoe u een klacht kunt indienen bij de verzekeraar. De naam van de  verzekeraar is de Europeesche, in de bijgesloten link treft u meer informatie over de klachtenregeling van de Europeesche en hoe u deze kunt indienen https://www.europeesche.nl/klachtenregeling.

Kopie polis mee op reis

Het is raadzaam dat u een fotokopie van de verzekeringspolis meeneemt, zo beschikt u altijd over de benodigde gegevens.